Program bodykey by NUTRILITE™ Zasady korzystania z witryny internetowej

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące stosowania i udziału w programie bodykey by NUTRILITE.

 

 Po dokonaniu zakupu Pakietu startowego bodykey, partnerzy biznesowi/klienci Amway otrzymają bezpłatny dostęp do Platformy bodykey – Twój osobisty trener, która jest elementem programu bodykey by NUTRILITE™. 

Na skutek wystąpienia zasadnych przyczyn, Amway przysługuje prawo do wyłączenia strony internetowej i/lub ograniczenia i/lub zakończenia dostępu użytkownika wedle własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.

Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej. W przypadku pogwałcenia niniejszych Warunków zastrzegamy sobie prawo, tam gdzie stosowne, do dezaktywacji Państwa hasła, konta użytkownika i/lub dostępu do niniejszej Strony (lub dowolnej jej części). Wedle naszego własnego uznania oraz bez wcześniejszego powiadomienia ani odpowiedzialności, możemy wyłączyć, zmodyfikować lub zmienić każdy element Strony, w tym, ale nie ograniczając się do, (i) ograniczenia czasu dostępności Strony, (ii) ograniczenia ilość dozwolonego korzystania oraz (iii) ograniczenia lub zakończenia prawa użytkownika do korzystania ze Strony. Wyrażają Państwo zgodę, iż zakończenie lub wycofanie prawa do użytkowania lub dostępu do strony mogą zostać wprowadzone przez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej, za wyjątkiem postanowień wprowadzanaych w dowolnym momencie, niniejszym zgadzają się Państwo, że możemy w trybie natychmiastowym dezaktywować lub usunąć Państwa konto i wszystkie powiązane z nim informacje i pliki i/lub zabronić Państwu dalszego dostępu do tych informacji i/lub plików lub Strony. Co więcej, zgadzają się Państwo, iż nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności w stosunku do Państwa lub strony trzeciej za zakończenie lub odwołanie Państwa dostępu do lub wykorzystania naszej Strony internetowej.

Wszystkie dane gromadzone przez Amway w ramach programu bodykey by NUTRILITE podlegają rygorystycznym przepisom o ochronie danych. Wszystkie osoby biorące udział w programie podlegają obowiązkowi zachowania poufności, co oznacza, że nie będą przekazywać stronom trzecim danych na temat użytkowników. Amway przechowuje dane w okresie uczestnictwa w programie bodykey™ oraz do momentu wygaśnięcia praw gwarancji, jak również zgodnie z ustawowymi wymogami związanymi z przechowywaniem danych. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami na temat ochrony danych osobowych, które dostępne są na Stronie internetowej.

Dolegliwości zdrowotne

Osoba wyrażająca chęć uczestnictwa w programie bodykey i jego poszczególnych modułach nie może cierpieć z powodu jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, które zgodnie z oceną medyczną częściowo lub całkowicie wykluczają udział w programie. Uczestnictwo zależne jest od przekazania prawdziwych informacji na etapie gromadzenia danych.

Ze względu na komunikację odbywającą się przez Internet, to czy i do jakiego stopnia przygotowane programy i zalecenia odpowiednie są dla danego uczestnika z punktu widzenia jego kondycji zdrowotnej może być jedynie ustalone jedynie przez lekarza po przeprowadzeniu osobistej konsultacji.

Przekazywane informacje nie zastępują porady lekarskiej

Rady przekazywane w ramach programu bodykey udzielane są na podstawie bieżących osiągnięć naukowych i technologicznych. Autorzy i eksperci dokładają wszelkich starań, aby informacje przekazywane były w możliwie jak najbardziej zrozumiałej formie.

Informacje nie stanowią substytutu konsultacji ani toku leczenia zapisanego przez wykwalifikowanego lekarza. Informacje nie mogą w żadnych okolicznościach stanowić substytutu porady lekarskiej. Co więcej, zawartość niniejszej strony internetowej nie stanowi podstaw do stawiania niezależnych diagnoz ani rozpoczynania procesu leczenia. Zawarte tu informacje nie mogą być rozumiane jako wymóg, aby poddać się lub zaniechać poddania się konkretnemu  leczeniu potencjalnej choroby. Diagnoza lub leczenie choroby lub innej dolegliwości może być jedynie przeprowadzone na drodze konsultacji z lekarzem. Zawarte tu informacje nie mogą być rozumiane jako zalecenie do leczenia lub samodzielnego diagnozowania w odniesieniu do wszelkich chorób lub innych dolegliwości.

Przed rozpoczęciem programu utraty wagi oraz programu ćwiczeń, w tym programu bodykey by NUTRILITE, swoje plany powinieneś omówić z lekarzem pierwszego kontaktu. Jest to bardzo ważne w przypadku gdy cierpisz na dolegliwości, które wymagają opieki lekarza lub nadzoru medycznego.
Osoby niepełnoletnie oraz osoby, których BMI jest niższe niż 18,5, nie mogą stosować programu bodykey by NUTRILITE™. Kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz osoby, których BMI przekracza 30, przed podjęciem decyzji o stosowaniu programu bodykey by NUTRILITE powinny skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż Amway automatycznie wykluczy z uczestnictwa w programie utraty wagi kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, o ile nie uzyskały one zgody od swojego lekarza.

Program bodykey należy stosować zgodnie z planem diety i/lub ćwiczeń przedstawionych w programie online; elementów związanych z dietą i/lub ćwiczeniami nie należy zmieniać lub zastępować bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
W przypadku jakiejkolwiek formy niedogodności fizycznej, takiej jak (ale nie ograniczając się do) bólu, silnego zmęczenia, mdłości, zawrotów głowy lub innych niekorzystnych skutków zdrowotnych w trakcie stosowania programu bodykey, w tym programu ćwiczeń, należy natychmiast zaniechać stosowania zasad programu i skonsultować się z lekarzem.

Amway nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku gdy przekazane informacje zostaną wykorzystane niezgodnie z celem ich przeznaczenia, lub wykorzystane zostaną w nieodpowiedni sposób dla samodzielnej diagnozy lub leczenia. Przekazywane informacje nie zastępują porady lekarskiej. Amway nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udostępnione treści, o ile nie wyniknie to z celowej lub rażąco niedbałej dezinformacji. W świetle ogólnie informacyjnego charakteru witryny, odpowiedzialność nie będzie akceptowana w przypadkach zwykłego zaniedbania.

Uczestnictwo w społeczności „Sieć przyjaciół”

Opcja „Sieć przyjaciół” funkcjonuje na zasadzie społeczności, w której użytkownicy mogą „śledzić się” nawzajem, jak również komunikować się ze sobą poprzez przesyłanie wiadomości. Służyć to ma zwiększeniu stopnia motywacji, co z kolei pozwoli uczestnikom programu bodykey wytrwać w dążeniu do uzyskania pożądanej wagi poprzez kontekst społeczny i pozytywną „presję”. Jeżeli użytkownik pragnie zostać członkiem „Sieci przyjaciół”, może wyszukiwać innych użytkowników (potencjalnych przyjaciół), wykorzystując w tym celu opcję „szukaj”. Konkretnej wyszukanej osobie należy zadać pytanie, czy chce przynależeć do grupy naszych przyjaciół.
Po dodaniu i potwierdzeniu kontaktu, połączeni „przyjaciele” mogą przeglądać swoje prywatne profile zawierające stosowne dane związane z uczestnictwem w programie bodykey. Kiedy któryś z „przyjaciół” osiągnie swój cel, do drugiego wysyłane jest powiadomienie. Wszystkimi kontaktami i zaproszeniami (obecni przyjaciele, moje własne zaproszenia, zaproszenia otrzymane) można zarządzać na specjalnej stronie.

Profile stają się widoczne tylko i wyłącznie po potwierdzeniu i dodaniu konkretnego kontaktu! W przeciwnym razie profile użytkowników są niewidoczne dla innych osób.

Komunikacja pomiędzy użytkownikami ma charakter prywatny i nie jest monitorowana przez Amway. Użytkownicy są odpowiedzialni za treści przekazywanych wiadomości i materiały, które udostępniają w ramach sieci przyjaciół. Jeżeli użytkownik pragnie wykluczyć jakąś osobę z grona swoich przyjaciół, może po prostu usunąć ją z listy. Osoba ta nie zostanie powiadomiona o tym fakcie.
Przesyłane wiadomości i treści:

•     powinny być związane z tematami pożywienia, odchudzania i ćwiczeń fizycznych;
•     w żaden sposób nie mogą naruszać praw i obowiązujących przepisów, nie mogą też stanowić aktów nieetycznego zachowania;
•     w żaden sposób nie mogą mieć charakteru reklamy, ani zawierać treści ideologicznych i religijnych.

Na użytkownikach spoczywa wyłączna odpowiedzialność za fakt, iż przesyłane przez nich materiały nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich. W przypadku, gdy Amway zostanie pozwany przez strony trzecie w kwestii pogwałcenia praw, osoba zamieszczająca post zobowiązuje się do pełnego zwolnienia Amway z odpowiedzialności za wynikłe szkody. Amway w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe wykorzystywanie, ujawnienie lub przesyłanie wiadomości lub innych treści udostępnianych pomiędzy użytkownikami.